Your browser does not support JavaScript!
CHASS.NDHU (網頁施工中)
Welcome to College of Humanities and Social Sciences, National Dong Hwa University
台越研究中心

Trung tâm Nghiên cu Vit Nam và Đài Loan

http://www.cvts.ndhu.edu.tw

+886-3-8635203

+886-3-8635200

        本中心成立宗旨,學術方面為加強台灣與越南兩國間的人文社會科學研究交流與合作,並著重跨國比較研究,替台灣學(Taiwanica)與越南學(Việt Nam học)研究開闢新的學術視野。教學與服務方面則在於協助提供本國中小學越南語與越南文化教學所需師資,並幫助本國民眾、越南新移民與後裔了解越南文化。

 

瀏覽數